سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مسعود اصغرنیا – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه صنعتی شاهرود
حمید عباس دخت – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شاهرود
علی حسینپور – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

به منظور بررسی و ارزیابی تاثیر پرایمینگ بذر و دوره های مختلف مبارزه با علفهای هرز، و کاربرد ریز مغذی ها بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با ۴ تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود درسال زراعی ۸۹-۸۸ اجرا گردید. در این آزمایش زمانهای مختلف مبارزه با علفهای هرز در سه سطح و پرایمینگ بذر و کاربرد ریز مغذی هر کدام در دو سطح به صورت فاکتوریل در نظر گرفته شدند. نتایج نشان داد که بالاترین میزان عملکرد دانه، طول بلال، قطر بلال و وزن ۱۰۰ دانه در گیاهان پرایم مشاهده گردید، و همچنین کاربرد ریز مغذی و زمانهای مختلف مبارزه با علفهای هرز نیز تاثیر معنی داری بر عملکرد و اجزای عملکرد داشت به طوری که بیشترین میزان صفات ذکر شده مربوط به کاربرد همزمان پرایمینگ، ریز مغذی و زمانهای مبارزه با علفهای هرز به مدت ۶ هفته بود