سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدشاهین دانشمندی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر گروه کشاورزی دانشگاه آزاد ا
مجید دشتی – دانشجوی دکتری تخصصی فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشکده کشاورزی دانشگاه ف
وحیده خلیقی – کارشناس تولید و فراوری گیاهان دارویی دانشگاه جامع علمی کاربردی خراسان رضوی

چکیده:

در این پژوهش تاثیر محلول پاشی کودهای جذبی بر تولید بذر گیاه دارویی همیشه بهار در قالب بلوک های کامل تصادفی در سه تیمار شاهد (صفر)، محلول پاشی ۱۰۰۰(ml.ha-1) و محلول پاشی ۲۰۰۰(ml.ha-1) و با سه تکرار اجرا شد. نتایج نشان داد تیمارها دارای اختلاف معنی داری در عملکرد بذر، درصد جوانه زنی ( یکسال پس از برداشت محصول) و یکنواختی جوانه زنی (UG) بودند (۰٫۵%<p). بیشترین عملکرد بذر در تیمار ۲۰۰۰(ml.ha-1) با ۴۵۰ کیلو گرم در هکتار بدست آمد. کاربرد کودهای جذبی تاثیری بر سراعت جوانه زنی بذرهای تولیدی نداشت ولیکن بر درصد جوانه زنی موثر و معنی دار بود. بر این اساس در تیمار ۲۰۰۰(ml.ha-1) بیشترین درصد جوانه زنی بدست آمد (۹۳/۵درصد). یکنواختی جوانه زنی نیز تحت تاثیر تیمارها قرار گرفت، کمترین مدت زمان لازم برای جوانه زنی ۵۰ درصد بذور در تیمار ۱۰۰۰(ml.ha-1) بدست آمد (۸۸ ساعت). بر اساس نتایج حاصل کاربرد کودهای کامل جذبی علاوه بر بهینه سازی سرعت رشد گیاه دارویی همیشه بهار و افزایش عملکرد محصول، می تواند از تجمع عوامل شیمیایی در خاک و اب که باعث ایجاد مسمویت گیاهی و تغییرات متابولیکی در گیاهان دارویی شود جلوگیری کند.