سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی معماری فر – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
ایرج اله دادی – دانشیار پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
غلام عباس اکبری – دانشیار پردیس ابوریحان دانشگاه تهران

چکیده:

به منظور بررسی اثر مقادیر متفاوت کمپوست زباله شهری بر خصوص یات و عناصر غذا یی خاک و رشد و عملکرد علوفه ای ذرت، ۴۵ و ۶۰ تن ،۳۰ ، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران انجام شد که در آن پنج تیمار کودی (شامل صفر، ۱۵ کمپوست در هکتار) در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار مقایسه شدند . نتایج آزمایش نشان داد که با افزایش کاربر د کمپوست در خاک ارتفاع، وزن خشک و عملکرد علوفه ای گیاه افزایش پیدا کرد. گروهبندی تیمارها نشان داد که با کاربرد ۶۰ و ۴۵ تن کمپوست خشک در هکتار می توان به نتایج مطلوبی ازنظر عملکرد علوفه ای ذرت دست یافت. نتایج آزمایش خاک نیز نشان داد که عناصر کلسیم، پتاسیم، منیزیم و فسفر خاک و درصد ماده آلی خاک نسبت به کاربرد کمپوست عکس العمل مثبت نشان داده و با افزایش کاربرد کمپوست در مزرعه، مقادیر مذکور افزایش یافتند، بطوری که بالاترین میزان متعلق به تیمار بالاترین میزان کمپوست بود. روند تغییرات در صفات بالا نیز نشان می دهد که با گذشت زمان غلظت عناصر و درصد ماده آلی کاهش یافت و در انتهای فصل اختلاف بین تیمارها به حداقل رسید. همچنین کاربرد کمپوست ، pH و EC خاک را نیز افزایش داد ولی با گذشت زمان EC به دلیل آبشو یی و کاهش غلظت املاح کاهش و pH به دلیل خاصیت بافری خاک کاهش یافتند. بطور کل خصوصیات خاک و رشد و عملکرد گیاه ذرت با افز ایش میزان کمپوست بهبود یافت.