سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۹۰

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیدحمید هاشمی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد سنجش از دور دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
مهدی مختارزاده – استادیار گروه سنجش از دور دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
محمودرضا صاحبی – استادیار گروه سنجش از دور دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
ابوالقاسم روحی – مدیریت گروه اکولوژی دریای خزر مرکز تحقیقات شیلات مازندران

چکیده:

سنجش از دور بعنوان ابزاری بهینه در مطالعات زیست محیطی مطرح میباشد. استفاده از تصاویر ماهوارهای درمطالعات زیست محیطی دریایی یکی از این زمینههاست. در اوایل قرن ۲۱ ام یکی از بزرگترین پدیده ها با حضور یکگونه غیر بومی(مهاجم) در سرتاسر آبهای دریایی جهان در دریای خزر روی داده است. شانه دار مهاجم از طریق آب توازن کشتیها از دریای سیاه و دریای آزوف از طریق کانال ولگا دون به دریای خزر راه یافت. در این مقاله هدف بررسی و امکانسنجی استفاده از پتانسیل دادههای ماهوارهای در رفتارسنجی و تهیه نقشه پراکنش نسبی شانهدارمهاجم در دریای خزر میباشد. به این منظور ضمن استخراج تعدادی از پارامترهای محیطی موثر از تصاویرMODIS و تطابق آن با مشاهدات میدانی از فراوانی و بیوماس شانهدار مهاجم به بررسی ارتباط آماری و منطقی این پدیده پرداخته شده است.