سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

جعفر مهدی اخگر – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعت
سیامک سراج زاده – دانشیار، دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این پژوهش تاثیر پارامترهای فرآیند اکستروژن بر کامپوزیت AA6061SiC(P) مورد بررسی قرار می گیرند. به این منظور ابتدا کامپوزیت AA 6061SiC(P) با ۵ و ۱۰ درصد حجمی SiC به روش ریخته گری تولید شده و بعد از همگن سازی، کامپوزیتهای تولید شده در دماهای ۲۰۰ و ۳۲۰ و ۴۰۰ و ۴۵۰ درجه سانتیگراد و سرعتهای ۱۰ و ۳ و ۱ و ۰/۱ mm/s و نسبتهای مختلف، اکسترود گردیدند . خواص مکانیکی کامپوزیتهای تولید شده توسط آز مونهای کشش و سختی سنجی بررسی گردید و همچنین مورفولوژی ذرات فاز دوم توسط مشاهدات میکروسکوپی ارزیابی شد. نتایج نشان می دهند که دمای اکستروژن داغ میتواند بر توزیع سختی و مورفولوژی ذرات فاز دوم در سطح مقطع کامپوزیت اکسترود شده موثر بوده و خواص مکانیکی نهایی محصول را تحت تاثیر قرار می دهد به نحوی که در دمای اکستروژن ۳۲۰ درجه سانتیگراد شیب سختی از مرکز به سطح بیلت افزایش یافته، در حالیکه در دمای اکستروژن ۴۰۰ درجه سانتیگراد شیب سختی از مرکز به سطح کاهش می یابد.