سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

فرامرز رفیعی سربیژن نسب – کارشناس ارشد شناسایی و مبارزه با علف های هرز
محسن نبوی کلات – گروه کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
اسکندر زند – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات گیاه پزشکی کشور، تهران
ابراهیم ممنوعی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی جیرفت

چکیده:

برای مطالعه واکنش علف های هرز پنیرک (Malva neglect )، دگرا (Digera muricata) و سیب زمینی به کاربرد نیتروژن و علفکش، آزمایشی در سال زراعی ۸۸-۱۳۸۷ در مرکز تحقیقات کشاورزی جیرفت انجام شد. آزمایش به صورت کرت های یکبار خرد شده در سه تکرار اجرا شد. علفکش ریم سولفورون متیل در ۵ سطح (۰ و ۳۰ و ۴۰ و ۵۰ و ۶۰ گرم در هکتار) و نیتروژن در ۴ سطح ( ۰ و ۹۰ و ۱۸۰ و ۲۷۰ کیلوگرم ازت خالص در هکتار) به ترتیب کرت های اصلی و فرعی بودند. شاهد بدون علفکش نیز در نظر گرفته شد. وزن خشک پنیرک و دگرا ۶۰ روز بعد از سم پاشی و عملکرد سیب زمینی تعیین گردید. نتایج نشان داد علفکش در کنترل پنیرک و دگرا موفق بود و می تواند جایگزین مناسبی برای علف کشهای قدیمی و پر مصرف پاراکوات و سنکور باشد. اثر نیتروژن بر زیتوده پنیرک و دگرا معنی دار بود. همچنین بررسی اثرات متقابل نیتروژن و علفکش روی علف های هرز و سیب زمینی نشان داد که تیمار ۵۰ گرم علفکش و ۱۸۰ کیلو گرم نیتروژن به لحاظ بالاترین عملکرد و کمترین زیتوده علف هرز نسبت به شاهد (عدم مصرف نیتروژن و علفکش) به عنوان برترین و مؤثرترین ترکیب علفکش و کود توصیه می شود.