سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

احسان عزیزی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته خاکشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و ت
عباس هانی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
جلال قادری – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات خاک و آب کرمانشاه

چکیده:

به منظور تاثیر مقادیر مختلف پتاسیم و بور بر درصد پروتئین و غلظت عناصر نیتروژن، فسفر، پتاسیم و بور در ذرت دانه ای، آزمایشی شامل سه سطح پتاسیم ( ۰ ، ۱۵۰ و ۳۰۰ کیلوگرم در هکتار سولفات پتاسیم) و سه سطح بور( ۰ ، ۱۵ و ۳۰ کیلوگرم در هکتار اسید بوریک) در چهار تکرار، به صورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی اجرا شد. نتایج نشان داد که اثر تیمار بر، در میزان نیتروژن، فسفر و بر اندام های هوائی و درصد پروتئین گیاه در سطح احتمال ۱ درصد معنی دار بود. اثر تیمار پتاسیم در میزان نیتروژن، پتاسیم و بر اندام های هوائی و درصد پروتئین گیاه در سطح احتمال ۱درصد معنی دار بود. اثر تیمار متقابل بر و پتاسیم در میزان پتاسیم در اندام های هوائی در سطح احتمال ۵معنی دار بود.