سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

علی هرسج قاسمی – دانشجوی کارشناسی ناپیوسته تولید و پرورش گل و گیاهان زینتی
رضا نعمت اله ثانی – مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی
آسیه فیروزی –
فریسا ایران نژاد –

چکیده:

این تحقیق به منظور بررسی تاثیر محل انتخاب جوانه برریشه زایی قلمه سرولاوسون درقالب طرح بلوکی تصادفی درسال زراعی ۹۰-۸۹ درشهرستان عباس آباد صورت پذیرفت قلمه ها از سه ناحیه ۷۰-۱۰ سانتیمتر ۱۴۰-۷۱ سانتی متر ۲۰۰-۱۴۱ سانتی متر درخت تهیه و تحت شرایط ریشه زایی قرارگرفتند قلمه ها از ۱۰ گیاه برداشت شده و برای هرناحیه نیز تعداد۱۰۰ قلمه بدست آمد براساس نتایج بیشترین ردصد ریشه زایی از ناحیه ۷۰-۱۰ سانتیمتر به میزان ۹۰ درصد که تعدادقلمه ریشه زده نیز ۹۰ بوده است و کمترین ان از ارتفاع ۲۰۰-۱۴۱ سانتیمتری به میزان ۱۰ درصد با تعداد۱۰۰ قلمه ریشه زاده بدست آمد.