سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حسن محمدی – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان
بهرام مجدنصیری – استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر بقایای زراعت کلزا برعملکرد دانه گندمدریک برنامه تناوبی با یکدیگر این مطالعه ازسال زراعی ۸۵-۱۳۸۴ به مدت ۳ سال به اجرا درآمد تناوبهای مورد بررسی مطابق نقشه کاشت ارایه شده ازپاییز سال ۱۳۸۴ شروع شده و تا سه سال آینده ادامه یافت مطابق الگوی ارایه شده درسال زراعی قبل ازانجام این طرح قطعه زمینی به مساحت ۶۰۰۰ مترمربع تحت کشت گندم درآمد گندم کاشته شده رقم جدیدسپاهان بود درسال اول این مطالعه زمین مورد نظر به سه قطعه ۲۰۰۰ مترمربعی تقسیم گردید و درسال دووم هرقطعه ۲۰۰۰ مترمربعی به دو قسمت مساوی تقسیم گردید و هرقطعه تحت کشت گندم کلزا و آیش قرارگرفت جایگزینی و گردش محصولات مختلف به همراه آیش گذاری طی سه سال به گونه ایانجام گرفت که درسال دوم تناوبهای گندم بعد از گندم گندم بعد از کلزا و کلزا بعد ازکلزا قابل بررسی باشد همچنین پس از پایان سال سوم تناوبهای گندم بعد از آیش گندم بعد ازگندم کلزا بعد ازکلزا و کلزا بعد ازایش قابل مطالعه گردید دراخرین فصل زراعی انجام این مطالعه چهارسیستم تناوبی با یکدیگر قابل مقایسه شدند و نتایج نشان دادکه کشت کلزا پس از ایش درحدود ۱۳ درصد نسبت به کاشت متوالی کلزا برتری عملکرد داشت.