سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای توسعه منابع آب

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمدعلی حق شناس – کارشناس ارشد مهندسی عمران – مهندسی آب)

چکیده:

وجود برخی از املاح در آب برای سلامتی انسان ضروری است ولی مقدار بیش از حد مجاز آنها سلامتی انسان را به خطر می اندازد. هدف از این مطالعه، سنجش منشاء و کیفیت شیمیایی آب حوضه آبخیز رازآور و مقایسه با استانداردهای ملی است. در مطالعه توصیفی انجام شده، تعداد ۱۱۲ نمونه از منابع برداشت و مورد آزمایش قرار گرفت. آزمایش هایی که در این تحقیق استفاده شده است به ترتیب زیر می باشند: در کاتیون ها (کلسیم با استفاده از روشEDTA Titrimetricمنیزیم با استفاده از روشCalculation سدیم با استفاده از روشFlame Emission Photometricو پتاسیم با استفاده از روشPhotometric Flame در آنیون هادی اکسید کربن ، کربنات و بیکربنات با استفاده از روشTitrimetricکلرور با استفاده از روشArgentometricسولفات با استفاده از روشTurbidimetricترکیبات ازته آمونیاکی با استفاده از روشNesslerization Methodنیتریت با استفاده از روشColorimetricنیترات با استفاده از روشUltraviolet Spectrophotometric Screeningو فسفات با استفاده از روش StannousChlorideمورد بررسی و تجزیه تحلیل قرار گرفتند . تمامی پارامتر های ذکر شده حدود مورد نظر در استاندارد های موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران را در ارتباط با آب شرب دارا می باشند . در بررسی های صورت گرفته روی حوضه مذکور عناصر کلسیم، منیزیم، سدیم، پتاسیم و ترکیبات کربنات، بیکربنات، کلرور و سولفات از طریق واکنش های هوازدگی شیمیایی به طبیعت وارد می شوند . دی اکسید کربن هم از طریق هوازدگی زیستی و آمونیاک ، نیتریت ، نیترات و فسفات از طریق فعالیت های انسانی ب ه طبیعت راه می یابند و از طریق درز و شکاف ها و ژئومورفولوژی کارست باعث تغییراتی در کیفیت آب های سطحی و زیرزمینی می شوند.کیفیت شیمیایی آب حوضه آبخیز رازآور از دیدگاه بهداشتی مشکل آفرین نیست و پارامتر های مورد نظر در استاندارد های موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران حدود قابل قبولی را ارائه داده اند.