سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

سما رحیمی دوین – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان
ابراهیم گنجی مقدم – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

چکیده:

این مطالعه به منظور تعیین بهترین محیط کشت و غلظت مناسب ایندول بوتیریک اسید برای ریشه زایی قلمه چوب سخت پایه سیب مالینگ مرتون ۱۰۶ در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، انجام شد. اثرات چهار غلظت اسید ایندول بوتیریک (۰ و ۱۵۰۰ و ۲۵۰۰ و ۳۵۰۰ میلی گرم در لیتر) و سه محیط کشت مختلف (کوکوپیت، پرلیت و کوکوپیت + پرلیت به نسبت ۱:۱ ) با استفاده از آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در ۳ تکرار و هر تکرار شامل ۱۲ قلمه مطالعه شد. نتایج، اختلاف معنی دار بیشتر تیمارهای آزمایشی را در سطح احتمال یک درصد نشان داد. مقایسه میانگین ها نشان دهنده این بود که بیشترین درصد ریشه زایی با ۴۴/۴۴ و تعداد ریشه با ۱۰/۳۳ ریشه در غلظت ۲۵۰۰ میلی گرم در لیتر اسید ایندول بوتیریک و محیط کشت مخلوط کوکوپیت + پرلیت به دست آمد. بیشترین طول ریشه با ۸ سانتی متر در غلظت ۱۵۰۰میلی گرم در لیتر اسید ایندول بوتیریک و محیط کشت مخلوط کوکوپیت + پرلیت به دست آمد. بر اساس نتایج تحقیق حاضر اسید ایندول بوتیریک با غلظت ۲۵۰۰ میلی گرم در لیتر و محیط کشت مخلوط کوکوپیت + پرلیت برای ریشه زایی توصیه می گردد.