سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۲۹

نویسنده(ها):

صادق خورشید – دانشگاه سمنان

چکیده:

هدف این تحقیق مطالعه تاثیر سرمایه اجتماعی و شایستگی اجتماعی کارکنان برروی یادگیری گرایی و بازارگرایی سازمان درشرکت های کوچک و متوسط استان فارس است این تحقیق درده شهرک صنعتی استان فارس انجام شد هاست ۲۰۰ نفر از مدیران و کارشناسان شرکت های این شهرک ها نمونه آماری تحقیق را تشکیل دادند تحقیق به شیوه توصیفی همبستگی انجام شده است داده های تحقیق بوسیله پرسشنامه جمع آوری شده و با استفاده ازازمون ضریب همبستگی پیرسون و مدلهای رگرسیون چندمتغیره تحلیل شدند نتایج تحقیق نشان داد که شایستگی اجتماعی و سرمایه اجتماعی کارکنان برروی یادگیری گرایی سازمانی درسطح a=0/01 تاثیر مثبت مستقیم و معنیداری دارد درحالیکه برروی بازارگرایی سازمان درسطح a=0/01 تاثیر مستقیم معنی داری نداشتند بعلاوه نتایج تحقیق نشان داد که یادگیری گرایی سازمان برروی بازارگرایی سازامن شرکت های مورد مطالعه و شایستگی اجتماعی برروی سرمایه اجتماعی درسطح a=0/01 تاثیر مثبت مستقیم و معنی داری دارد.