سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: هجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمود توکلی – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده کشاورزی، گروه علوم و صنایع غذایی
زهره حمیدی اصفهانی –
محمدحسین عزیزی –

چکیده:

تخمیر گلوتامیک اسید تحت تاثیر مقدار مایه تلقیح، مقدار سوبسترا، مقدار پنی سیلین، مقدار فسفات و سن تلقیح با بکارگیری باکتری کورینه باکتریوم گلوتامیکوم با استفاده از ضایعات نخل خرما به رو ش آماری سطح پاسخ مورد مطالعه قرار گرفت. از طراحی فاکتوریل جزیی ۲ ۵-۱ برای تعیین مقادیر بهینه متغیرها به منظور بیشینه تولید گلوتامیک اسید استفاده شد و یک مدل مناسب، تعیین گردید. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری توسط نرم افزار آماری ۹٫۱ SAS نشان داد که از بین اثرات خطی، اثر متغیر سن تلقیح P<0.01 اثرات درجه دوم متغیرهای غلظت سوبسترا و سن تلقیح P< 0.05 و اثرات متقابل مقدار مایه تلقیح- سوبسترا، پنیسیلین-سوبسترا، سن تلقیح- سوبسترا و پنیسیلین-فسفات P<0.05 معنیدار میباشد. مقادیر بهینه متغیرهای مقدار مایه تلقیح، غلظت سوبسترا، مقدار پنی سیلین، مقدار فسفات و سن تلقیح پیشبینی شده توسط مدل درجه دوم به ترتیب ۱۰ h ۴ و g/L ،۱ U/mL ،۲۵ %W/V ،۲ %V/V بدست آمد و بیشینه مقدار گلوتامیک اسید mg/mL 36/64 بدست آمد. مقادیر گلوتامیک اسید تولید شده در فرمانتور در شرایط بهینه متغیرهای تحقیق در شدت جریانهای هوادهی ۱/ ۱ و ۶ /۲ ،۰/۶vvm) به ترتیب ۹۵/ ۱۴۲ و ۸۳ /۲۵ ،۱۱۸/۷۵ (mg/ml بدست آمد.