سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فرشته حسن خانی قوام – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه
یوسف عباسپور گیلانده – استادیار گروه مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی
غلامحسین شاهقلی – استادیار گروه مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

با توجه به اهمیت خاک از یک طرف به عنوان مصالح مورد توجه مهندسین و طراحان و از سوی دیگر به عنوان یک محیط طبیعی جهت کشت محصولات زراعی، تعیین مقادیر ضرایب اصطکاک خارجی و دگرچسبی خاک ها و مطالعه اثرات عوامل اصلی بر آن لازم و ضروری به نظر می رسد. در حالت کلی سه نوع اصطکاک در مطالعات مربوط به دینامیک خاک پیش می آید: (الف) اصطکاک خاک با فلز، (ب) اصطکاک خاک روی خاک و (ج) اصطکاک داخلی خاک. ولی نکته مهمی که باید بدان اشاره کرد اصطکاک خاک روی ادوات خاک ورزی می باشد که موجب فرسایش تیغه های خاک ورزی می شود. بومی سازی ادوات و ماشینهای کشاورزی در منطقه نیاز به تعیین دقیق هر یک از پارامترهای اشاره شده دارد. در مدل سازی رابطه بین ماشین و خاک تغییرات مقادیر ضریب اصطکاک خارجی و دگر چسبی خک پارامترهای تاثیر گذار هواره مورد توجه محققین و طراحان بوده است. در این تحقیق اثر سرعت لغزشی قطعه ی لغزنده روی ضریب اصطکاک خارجی سه خاک لومی، لومی شنی و شنی لومی در رطوبت های مختلف مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق جهت اندازه گیری ضریب اصطکاک خاک و فلز و چسبندگی از یک سیستم اندازه گیری دقیق استفاده گردید. در این سیستم اندازه گیری، مخزن خاک توسط الکتروموتور روی دوریل موازی به حرکت در آمده و حاصل این حرکت ، تماس قطعه فلزی ثابت با سطح مماسی خاک داخل مخزن می باشد. از یک دیتالاگر متصل به لودسل برای اندازه گیری مستقیم نیروی کششی حاصل از نیروی اصطکاکی استفاده شد. قطعه ی لغزنده آزمایشی در این مطالعه فولاد معمولی بود. نتایج نشان داد که با افزایش سرعت ضریب اصطکاک خاک و فلز نیزو روند افزایشی داشته و همچنین این داده های ازمایشی نشان م یدهند که الگوی محنی های اصطکاک-محتوای رطوبتی خاک ها در سرعت های لغزشی مورد آزمایش (۰/۵ و ۲/۵ و ۳/۵ سانتیمتر بر ثانیه) یکسان بود. نتایج نشان داد که اثر سه سطح سرعت لغزشی بر مقدار چسبندگی خاک در سطح احتمال ۱% معنی دار بود. بیشترین مقدار میانگین چسبندگی خاک مربوط به سرعت ۳/۵ سانتیمتر بر ثانیه با مقدار ۱۳۱۶/۶۶۷N/m2 در خاک لومی، مقدار ۱۴۴۲/۴۷N/m2 در خاک لومی شنی و ۱۸۱۵/۸۰۷N/m2 در خاک لومی و کمترین آن مربوط به سرعت بارگذاری ۰/۵ سانتی متر بر ثانیه با مقدار ۱۰۵۲/۲۶۷N/m2 در خاک لومی ۶۵۸/۵۸N/m2 د رخاک لومی شنی و ۱۴۵۸/۴۶۷N/m2 در خاک شنی لومی می باشد.