سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مرتضی سادات شیرازی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده مهندسی پلیمر
اعظم جلالی آرانی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده مهندسی پلیمر

چکیده:

لاستیکSBR به روشهای امولسیونی و محلولی تولید میگردد . ساختار این دو نوع SBR متفاوت از یکدیگر میباشد .درSBR محلولی توزیع جرم مولکولی باریکتر، تعداد شاخه ها کمتر و طول شاخه ها کوتاهتر است، در نتیجه خواص متفاوتی را در آمیزه ایجاد می نماید . در این تحقیق برای سه گریدSBR ویسکوزیتی ذاتی ، مونی ویسکوزیتی و رابطه بینآنها تعیین گردید . همچنین با تهیه آمیزه بدون دوده و با دوده از این سه لاستیک و انجام آزمونهای ویسکوزیتی ،ریومتری و تعیین خواص نمونه های پخت شده از هر آمیزه مشاهده گردید که وقتی دو نوعSBR محلولی با هم
مقایسه می شوند، خواص آنها قبل از پخت به نسبت وزن مولکولی آن ها می باشد، یعنی گونه ای که وزن مولکولی بالاتری دارد، مونی آن در حالت خام و آمیزه بدون دوده و با دوده هم بالاتر است . اما پس از پخت خواص آمیزه وابستگی بسیاری به چگونگی ولکانیزاسیون دارد که البته ساختار و توزیع وزن مولکولی در این مورد نیز پارامترهای تاثیر گذاری می باشند.