سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

عادل عباس نژادباقری – دانشجوی کارشناسی ارشد
احمد قلی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

چکیده:

در این مقاله سعی شده است تا ضمن بیان مسئله و اهمیت آن و همچنین ادبیات مربوط به رفتار شهروندی سازمانی ونیروی انسانی کارآفرین مباحثی همچون تاریخچه و تعاریف رفتار شهروندی سازمانی از دیدگاه صاحب نظران مختلف، عنوان رفتار شهروندی سازمانی با توجه به تقسیم بندی های صورت گرفته و تاثیر گذاری رفتار شهروندی سازمانی بر بهره وری نیروی انسانی کارآفرین مطرح و مورد بررسی قرار گرفته است.در کانون اصلی مقاله متولوژی تحقیق که بنیان وچهارچوب اصلی مقاله است به گونه ایی که فرضیات روش تحقیق جامعه آماری و نمونه های مورد مطالعه بیان شده و یافته های تحقیق با توجه به روش های مختلف آمار توصیفی و استنباطی در قالب جداول تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.