سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عسکر غنی – دانشجوی دکتری باغبانی
اکرم ابراهیم پورکومله – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی
امیر سالاری – دانشجوی دکتری صنایع غذایی
مجید عزیزی – دانشیاردانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

این تحقیق با هدف افزایش عمرانبارداری گیلاس سیاه مشهد با استفاده ازروغن هسته انگور با غلظت ۵۰۰و۱۰۰۰ ppm و دمای ۱۰و۲۵ درجه سانتیگراد مورد مطالعه قرارگرفت قبل ازانبارفاکتورهایی مانند وزن میوه ها میزان مواد جامدمحلول PH و اسیدیته قابل تیترا ندازه گیری شد درفواصل زمانی ۴۸ساعته فاکتورهایی مانند وزن میوه ها بررسی خشکیدگی دم میوه آلودگی قارچی و چروکیدگی سطح میوه بررسی شد همچنین درپایان آزمایش نیز میزان مواد جامد محلول اسیدیته قابل تیتر و PH میوه ها اندازه گیری شد میوه ها دردمای معمولی تا ۲ هفته ودمای سردخانه تا ۴هفته کیفیت خود را حفظ کردند بطورکلی نتایج نشان دهنده تاثیر مثبت دمای ۱۰ نسبت به دمای ۲۵درجه سانتیگراد و پوشش داربودن بسته نسبت به عدم پوشش می باشد به طوریکه از نظر کاهش وزن درپایان هفته اول دردمای معمولی و سردخانه به ترتیب ۱۱٫۸۳و۲٫۷۹ درصد و پایان هفته دوم ۲۳٫۷۶و۵٫۱۸ بود که کاهش وزن دمای معمولی حدود ۴برابر دمای سردخانه است