سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حسین صادقی – دانشگاه شهید باهنر کرمان
حسن هاشمی پوررفسنجانی –
عبدالجواد نوینروز – پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای پژوهشکده موادگروه مواد پیشرفته
مرتضی مدنی – دانشگاه شهید باهنر کرمان گروه مهندسی مواد

چکیده:

دراین تحقیق اثرات دبی ماده اولیه ورودی به راکتور برروی نانوپودرهای دیاکسید تیتانیم تولیدی به روش سنتز شیمیایی بخار مطالعه شد از دستگاه های پراش اشعه ایکس XRD و میکروسکوپ الکترونی عبوری TEM برای آنالیز نمونه ها استفاده شد نتایج نشان میدهد که تمامی نانوپودرهای دیاکسید تیتانیم بدست آمده دارای فاز کریستالی آناتاز می باشد همچنین مشاهده شد که دراثر افزایش دبی ماده اولیه اندازهنانوذرات ذرات حاصله بزرگتر می شود دلیل این امر این است که دردماهای بالاتر مقدار ماده اولیه بیشتری توسط گاز حامل وارد راکتور می شود پس میزان هسته زایی افزایش می یابد و غلظت مونومرها درمنطقه داغ بیشتر می شود ودرنتیجه تعداد بیشتری از مونومرها به هم میچسبند و تشکیل ذرات درشت تری را میدهند