سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی خصوصی سازی در ایران

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

یونس وکیل الرعایا – استادیار دانشگاه آزاد سمنان
اکرم زیاری – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزادسمنان

چکیده:

پژوهش حاضربا هدف مطالعه تاثیر خصوصی سازی شرکت های دولتی درافزایش بهره وری صنایع ایران انجام شده است با این رویکرد که خصوصی سازی ابزاری است جهت کاهش هزینه ها که درنهایت منجر به افزایش کیفیت جامع درصنایع می گردد فرضیه های این پژوهش استخراجگردید از طریق تدوین پرسشنامه اهمیت و تاثیرخصوصی سازی شرکت های دولتی دربهبود مستمر زنجیره ارزش شرکت های مذکور درقالب ارزیابی فرضیه ها مورد بررسی قرارگرفت به منظور آنالیز فرضیات پژوهش پس از جمع آوری اطلاعات از روشهای توصیفی و استنباطی فنون آماری استفاده شده است یافته های پژوهش بیانگر آن است که هم نوع صنعت و هم تجربه صنعت درتوسعه خصوصی سازی بخشهای دولتی دارای اهمیت خاصی است علم ارگونومی نیز از منظری دیگر برانجام این مهم البته به شکل صحیح آن صحه می گذارد این مقاله نگیر مفهومی اترقا بهرهوری را پس از بکارگیری خصوصی سازی درصنایع ایران ارایه میدهد.