سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امین نباتی – کارشناس ارشد سازه دانشگاه صنعتی سهند
عادل فردوسی – دکترای سازه دانشگاه صنعتی سهند

چکیده:

سیستم ستونهای فولادی پرشده با بتن) CFT (، یکی از سیستمهای سازهای مرکب موفق است که محققین بسیاری مقاومت بالا، سختی، شکل پذیری و پاسخ لرزهای بهتر این نوع سیستم را اثبات کرده اند. در میان عوامل تاثیرگذار بر رفتار این سیستم، خزش عاملی است که به اثرات آن بر پاسخ لرزهای این نوع ستونها کمتر توجه شده است. در این مقاله سعی شده است که تاثیر خزش بر رفتار تحت بار چرخهای مورد بررسی قرار گیرد. برای مدلکردن خزش، از یک روش تئوری برای پیشبینی ضرائب خزش ستونهای CFT و از نرمافزار ANSYS برای اعمال بار طولانی مدت و سپس اعمال بارگذاری جانبی استفاده شده است. نتایج نشان میدهند که پدیده خزش به طور میانگین باعث افزایش تنش فولاد به میزان %۰۳ وکاهش تنش بتن به میزان ۰۳ % در نقاط نزدیک تکیهگاه می شود. همچنین خزش باعث کاهش شکلپذیری و استهلاک انرژی می شود