سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

وحیدرضا اوحدی – استاد، گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان
مصطفی پورزعفرانی – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه بوعلی سی

چکیده:

حرارت باعث تغییر در مشخصات فیزیکی، مکانیکی و ریزساختاری خاکهای رسی میشود. در پژوهش حاضر به مطالعه تاثیر حرارت بر فراینداندرکنش کائولینیت و کربنات کلسیم در ترکیب با ماسه با استفاده از آزمایشهای مقاومت محدود نشده و جذب آب، پرداخته شدهاست. در آزمایشهای فوق مقادیر ۰,۱۰,۲۰,۳۰% کربنات و ۲۰ % و ۳۰ % ماسه با کائولینیت ترکیب و در معرض حرارت ۱۱۰ تا ۱۱۰۰ درجه سانتیگراد قرار داده شد. نتایج نشان میدهد که افزایش حرارت سبب افزایش مقاومت نمونه شده و در مقابل، افزایش درصد کربنات در نمونه حرارت داده شده، باعث کاهش جزئی مقاومت میشود. همچنین تغییرات میزان جذب آب با افزایش حرارت، وابسته به درصد کربنات موجود در خاک و محدوده تغییرات درجه حرارت است.