سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی کاربرد نانوتکنولوژی در صنایع نفت و پتروشیمی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا ثناییان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد گرایش خوردگی
فرزاد نصیرپوری – استادیار دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی سهند تبریز

چکیده:

در ا ین تحق یق، لا یه ن شانی الکترو شیمیایی نی کل از ح مام وات به وسیله جریان مستقیم ) DC ( و پالسی ) PC ( بر روی زتر لایه مسی صورت پذیرفت. هدف از این کار، مطالعه تاثیر جریان پالسی بر روی خواص پوشش نیکل نانوکریستالی بود. خواص پوششهای ایجاد شده به وسیله میکروسکوپ الکترونی نشر میدانی، میکروسختی و آنالیز تفرق اشعه ایکس ارزیابی شد. مقاومت به خوردگی پوششهتای ایجتاد شده به وسیله آزمون پلاریزاسیون پتانسیودینامیک در محلول ۲ مولار NaOH مورد مطالعه قرار گرفت.