سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

شهاب نوری فرد – دانشجوی کارشناسی ارشد تبدیل انرژی دانشگاه فردوسی مشهد
علی اجیلیان ممتاز – دانشجوی کارشناسی ارشد تبدیل انرژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
حمیدرضا گشایشی – استادیار گروه مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

انتقال گرما به صورت جابجایی آزاد، بدون برانگیزش خارجی و بر اثر نیروهای شناوری ناشی از اختلاف دمای بین سیال و محیط اطراف آن پدید می آید. این نوع انتقال گرما در گرمکن های الکتریکی، جریان های اقیانوسی، لوله های حرارتی بسیار مشاهده می شود. در مقاله حاضر جریان جابجایی آزاد بر روی صفحات عمودی با استفاده از نرم افزار فلوئنت مدل شده است و تغییرات ضریب انتقال حرارت جایجایی بر اثر تغییر طول صفحه، عرض صفحه و عدد پرانتل سیال مورد مطالعه قرار گرفت. مطابقت خوبی بین نتایج حاصل از نرم افزار و حل تشابهی جریان مشاهده گردید. نتایج بیانگر این بود که در جریان جابجایی آزاد بر روی صفحات عمودی، افزایش طول صفحه و عدد پرانتل سیال باعث افزایش ضریب انتقال حرارت جابجایی آزاد می گردد در حالیکه افزایش عرض صفحه باعث کاهش عدد ناسلت می شود. مقایسه عدد ناسلت متوسط حاصل از نرم افزار و حل های تجربی و تشابهی نیز انجام شده است. ملاحظه گردید که نتایج بدست آمده به داده های حاصل از فرمول های تجربی نزدیک تر است.