سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدصادق عسکری – دانشجویکارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف معدن
احمد آریافر – عضو هیئت علمی گروه مهندسی معدن دانشگاه بیرجند
حسن ضیا – کارشناس ارشد آموزشی

چکیده:

امروزه بهره برداری از منابع آب زیرزمینی در اقلیم های خشک و نیمه خشک از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و به همین دلیل تشخیص کیفیت آب و عوامل موثر بر آن از اولویت های تحقیقاتی به شمار می رود ابخوان دشت بیرجند به عنوان مهمترین تامین کننده آبمنطقه به ویژه در بخش کشاورزی به شمار می رودک ه در سالهای اخیر تحت تاثیر شدید خشکسالی قرارداشته و این سبب افتمیزان ذخیره و سطح ایستابی آن شده است مطالعه حاضر با استفاده ازتوصیف آماری پارامترهای کیفی و دیاگرام ویلکاکس به بررسی تاثیر تغییرات آب و هوایی و اقلیمی دوره ۱۲ ساله خشکسالی بر کیفیت شیمیایی آب این منبع پرداخته است د رنهایت افزایش مقادیر متوسط EC,TDS و کلر و کاهش مقادیرنسبت جذب سدیم SAR به عنوان پیامد کاهش حجم مخزن و سطح ایستابی و کاهش میزان انحلال سدیم در ارتباط با خشکسالی شناخته شده است.