سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مصطفی حاجی لو – دانشجوی دکتری گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان
مهدی دهقان بنادکی – استادیارگروه مهندسی علوم دام دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی دانشگاه
ابوالفضل زالی – استادیارگروه مهندسی علوم دام دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی دانشگاه
کامران رضایزدی – دانشیارگروه مهندسی علوم دام دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی دانشگاه ت

چکیده:

پژوهش حاضر در ایستگاه آموزشی-پژوهشی گروه علوم دامی پردیس کشاورزی دانشگاه تهران واقع در کرج از اواخر شهریور تا پایان آذر ماه سال ۱۳۸۸ انجام شد. به منظور مطالعه اثرات تغذیه ی کولین و ال-کارنیتین بر عملکرد پروار و ضخامت چربی پشت در گوساله های نر هلشتاین، تعداد ۲۸ راس گوساله نر هلشتاین با میانگین وزن اولیه ۲۴±۳۰۰ کیلوگرم، در قالب یک طرح کاملا تصادفی، با ۴ جیره آزمایشی و ۷ تکرار در هر جیره ی آزمایشی به مدت ۱۰۰ (۱۰ روز عادت دهی) روز مورد استفاده قرار گرفتند. جیره ها شامل ۱: جیره پایه ( بدون افزودنی )، ۲: جیره پایه به همراه ۴ گرم در روز ال-کارنیتین خالص، ۳: جیره پایه به همراه ۵ گرم در روز کولین محافظت شده در شکمبه و ۴: جیره پایه به همراه ۴ گرم ال-کارنیتین خالص و ۵ گرم کولین محافظت شده در شکمبه برای هر راس گوساله بود. گوساله ها بصورت انفرادی و با جیره ی کاملا مخلوط و بصورت آزاد تغذیه شدند. خوراک مصرفی روزانه و افزایش وزن ماهیانه انفرادی گوساله ها اندازه گیری شد. در روزهای ۷۰ و ۹۰ دوره آزمایش از ناحیه دنده ۱۳-۱۲ با استفاده از دستگاه التراسونوگرافی مدل (B Mode.. Pie Medical, Falco 100, 8 MHz Transducer) سونوگرافی انجام شد. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SAS و رویه MIXED آنالیز شد. بین تیمارها از لحاظ مقدار ماده ی خشک مصرفی، افزایش وزن روزانه و ضریب تبدیل غذایی تفاوت معنی داری وجود نداشت. ضخامت چربی پشت بصورت معنی داری با تغذیه همزمان مکمل ال-کارنیتین و کولین محافظت شده در شکمبه کاهش یافت (۰۵/۰P<).