سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش سالانه علوم مدیریت نوین

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

صدیقه خورشید – عضو هیئت علمی دانشگاهن سمنان

چکیده:

این مطالعه با هدف بررسی تاثیر تعهد و اقدامات ایمنی مدیریت ارشد برروی دانش نگرش ورفتار ایمنی کارکنان درسازمانهای غیرانتفاعی شهر سمنان انجام شده است تحقیق به روش توصیفی همبستگی انجام شد جامعه آماری تحقیق را پرسنل بانکها و دانشگاه های شهر سمنان تشکیل میدهند ۴۱۲ نفر از پرسنل این سازمان ها به عنوان نمونه آماری درتحقیق مشارکت داشتند داده های تحقی ق از طریق پرسشنامه جمع آ وری شد و با ازمونهای امآری توصیفی ضریب همبستگی و مدلسازی معادلات ساختاری تحلیل شدند نتایج تحقیق نشان داد که تعهد و اقدامات ایمنی مدیریت ارشد سازمان های مورد مطالعه برروی رفتار ایمنی کارکنان مستقیما و نیز بطور غیرمستقیم از طریق دانش ایمنی و نگرش ایمنی کارکنان تاثیر مثبت و معناداری دارد