سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

امید سنچولی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
نسیم رمضان زاده سرستی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
فرشید اکرم قادری – عضو هیئت علمی گروه زراعت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

پرایمینگ بذر یکی از تکنیک های رایج آبگیری برای افزایش کارایی بذر می باشد. به منظور بررسی اثر ترموپرایمینگ بر جوانه زنی و سرعت جوانه زنی بذر کنجد (رقم یلووایت) آزمایشی در قالب طرح پایه کاملا تصادفی و آرایش فاکتوریل در ۳ تکرار در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان انجام شد. فاکتور اول دما در سه سطح (۴۷-۴۱ و ۴۷-۴۳ درجه سانتی گراد) و فاکتور دوم مدت قرار گیری در دماهای مذکور در شش سطح شامل (۰ و ۲۴ و ۴۸ و ۷۲ و ۹۶ و ۱۲۰ ساعت) صورت گرفت. نتایج حاصل از جدول تجزیه واریانس نشان داد که اثر متقابل دما و زمان بر روی جوانه زنی اثر معنی داری در سطح ۵ درصد داشت اما اثر متقابل دما و زمان بر روی سرعت جوانه زنی، طول گیاهچه و وزن خشک معنی دار نبود. همچنین اثر فاکتور اصلی دما و پرایمینگ بر روی سرعت جوانه زنی اثر معنی داری در سطح یک درصد داشت. اثر فاکتور اصلی دما نیز بر روی طول گیاهچه و وزن خشک اثر معنی داری در سطح ۵ درصد داشته، در حالی که در اثر زمان بر روی طول گیاهچه و وزن خشک اثری نداشت.