سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

علی فضلی زاده – دانشجوی کارشناس ارشد زراعت
بهرام مجدنصیری – استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان

چکیده:

دراغلب نقاط اصفهان که دارای آب و هوای معتدل سردتا معتدل گرم می باشد کشت گیاه کلزا قابل انجام می باشد اما درحال حاضر درنقاط سردسیر استان به دلیل طولانی شدن دوره برداشت محصول تابستانه و یا آماده نبودن زمین درپاییز بدلیل نزولات جوی و عدم امکان فعالیت های خاکورزی کاشت پاییزه با مشکل دچار میشود بنابراین لازم بود تا درصدد کاشت این محصول درزمان دیگری که امکان رشد رویشی اولیه مناسب فراهم باشد براییم به همین منظور این مطالعه برای مدت دو سال پیش بینی شد این طرح درقالب اسپیلیت پلات اجرا شد بطوریکه درتاریخ کاشت درسه سطح ۸۷/۱۱/۳۱و۸۷/۱۱/۲۰و۸۷/۱۱/۱۰ به عنوان فاکتور اصلی میزان بذر درسه سطح ۸و۱۰و۱۲ کیلوگرم درهکتار به همراه ارقام Hyla401 ، Hyola308 RGS003 به عنوان فاکتور فرعی بصورت فاکتوریل درنظر گرفته شدند نتایجاین بررسی نشان داد که اثرتاریخ کاشت برکلیه مراحل فتولوژیک بسیار معنی دار بود ارتفاع بوته وزنهزاردانه و درصد روغن نیز تحت تاثیر زمان های مختلف کاشت زمستانه قرار نداشت میزان بذرکاشته شده نیز برتعدادروز سپری شده تا رسیدن به هریک ازمراحل نموی موثر بود