سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

حمید حسینی فهرجی – دانشجوی دانشگاه تهران
فرید سبزی – دانشجوی دانشگاه ارومیه
بهمن محمدی راد – دانشجوی دانشگاه ارومیه
توحید قربان – دانشجوی دانشگاه ارومیه

چکیده:

این طرح به منظور بررسی تاثیر برنامه های نوری مختلف بر وزن اندام های لنفاوی به عنوان یک شاخص مهم ارزیابی سیستم ایمنی در جوجه های گوشتی انجام شد. بدین منظور ۶۰۰ قطعه جوجه نر یک روزه راس ۳۰۸ به طور تصادفی به سه گروه با چهار تکرار تقسیم شدند و جوجه های هر گروه در سالنی مجزا در پن های ۲۵ تایی قرار گرفتند. تا روز هفتم برنامه نوری هر سه سالن مشابه بود، از روز هشتم تا پایان دوره سالن یک ۲۳ ساعت روشنایی ۱ ساعت خاموشی CL ،سالن دو ۱۸ ساعت روشنایی و ۶ ساعت خاموشی مداوم EL ، سالن سه ۱۴ ساعت روشنایی و ۱۰ ساعت خاموشی مداوم FL پرورش داده شدند. در هر سه سالن به جز برنامه نوری تمام شرایط مدیریتی یکسان بود و در هر سه سالن از دان آماده به شکل پلت استفاده گردید. لازم به ذکر است پرندگان تمام دوره پرورش در دمای ۳۲ درجه سانتیگراد نگهداری شدند. کلیه آزمایشات در گروه علوم دامی دانشگاه ارومیه و مراکز تابع آن در تابستان ۱۳۹۰ صورت گرفت. در ۴۲ روزگی ۲ جوجه از هر پن به صورت تصادفی انتخاب و وزن اندام های لنفاوی ان ها محاسبه شد. نتایج حاصله با استفاده از نرم افزار SAS به روش ANOVA مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت و میانگین ها با تست Tukey مقایسه شدند. وزن بورس فابریسیوس در تیمار CL کمترین و در تیمار FL بیشترین سطح را به خود اختصاص داد (فرمول در متن اصلی مقاله) ولی وزن تیموس و طحال اختلاف معنی داری مشاهده نشد.