سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

حمید حسینی فهرجی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم دامی دانشگاه ارومیه
رامین نجفی – استادیار گروه علوم دامی دانشگاه ارومیه
امیر توکمه چی – عضو هیئت علمی پژوهشکده آرتمیا دانشگاه ارومیه

چکیده:

این طرح به منظور بررسی تاثیر برنامه های نوری مختلف بر غلظت ایمنوگلوبولین تام به عنوان یک شاخص مهم ایمونولوژیک در جوجه های گوشتی انجام شد. بدین منظور ۲۸۸ قطعه جوجه نر یک روزه راس ۳۰۸ به طور تصادفی به سه گروه ۹۶ تایی با هشت تکرار تقسیم شدند و جوجه های هر گروه در سالنی مجزا در پن های ۱۲ تایی قرار گرفتند. تا روز هفتم برنامه نوری هر سه سالن مشابه بود ، از روز هشتم تا پایان دوره سالن یک ۲۳ ساعت روشنایی ۱ ساعت خاموشی (CL) ،سالن دو ۱۸ ساعت روشنایی و ۶ ساعت خاموشی مداوم (EL)، سالن سه ۱۴ ساعت روشنایی و ۱۰ ساعت خاموشی مداوم (FL) پرورش داده شدند. در هر سه سالن به جز برنامه نوری تمام شرایط مدیریتی یکسان بود و در هر سه سالن از دان آماده به شکل پلت استفاده گردید. در ۴۲ روزگی خون گیری انجام و سرم جدا شد و پس از آن با استفاده از روش برادفورد در طول موج ۵۹۵ نانومتر OD هر نمونه ثبت شده و به صورت مقایسه ای با تیمار بلنک با استفاده از نرم افزار Excel 2010 مقدار ایمنوگلوبولین تام محاسبه گشت. نتایج حاصله با استفاده از نرم افزار SAS به روش ANOVA مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت و میانگین ها با تست Tukey مقایسه شدند. ایمنوگلوبولین تام در تیمار CL کمترین و در تیمار FL بیشترین سطح را به خود اختصاص داد (۰۵/۰(p≤، پس برنامه های نوری با خاموشی بیشتر از نظر بهبود سطح ایمنی برای جوجه ها مفیدند.