سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سپیده سادات آقازاده نایینی – کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی بیماری شناسی گیاهی، دانشگاه آزاد اسلام
صدیقه فاطمی – دانشیار، دکترای نماتد شناسی گیاهی، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور.

چکیده:

نماتد سیست سیب زمینی Globodera rostochiensis از مهمترین نماتدهای خسارت زای سیب زمینی در سطح جهانی می باشد.در سال های اخیر بعضی مزارع استان همدان شدیدا آلوده به این نماتد شده اند. درحال حاضر استفاده از ارقام مقاوم ، ضد عفونی خاکبا متام سدیم و تناوب زراعی طولانی مدت از راهکارهای قابل اجرا جهت کاهش آلودگی در منطقه هستند. افزودن فرآورده های گیاهیبه خا جهت کاهش آلودگی شاید بتواند در کاهش مصرف سموم و دوره تناوب مؤثر واقع شود. در این تحقیی بررسیی تاثیر کنجاله های کانولا و سویا به عنوان بهسازهای آلی خا و همچنین سم متام سدیم به صورت ضدعفونی خا مورد بررسی قرار گرفت. کنجالههای کانولا و سویا به نسبت ۲% وزنی و نماتدکش متام سدیم در زیر پلاستیک به میزان ۱۰۱۱ لیتر در هکتار به خا کآلوده به نماتد اضافه شدند و پس از گذشت سه هفته در هر گلدان یک جوانه سیب زمینی کاشته شد. هنگام برداشیت پارامترهای رشد گیاه، تولید مثل و جمعیت نهایی نماتد مورد ارزیابی قرار گرفت. تفاوت معنی داری بین تیمارها و شاهد مشاهده گردید و جمعیت نماتد تحت تاثیر تیمارها بیش از ۰۱ % کاهش یافت