سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس زلزله، سازه و روشهای محاسباتی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجید یوسفی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران سازه
حسام یزدانی – دانشجوی دکتری
عیسی سلاجقه – هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
پیمان ترکزاده – هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

زمانی که رادیه به تنهایی نیاز طراحی مورد نظر را از لحاظ باربری و نشست تامین نمی کند با استفاده از چندین شمع درزیررادیه مقدار ظرفیت باربری افزایش و نشست پذیری و نشست تفاضلی به مقدارزیادی کاهش می یابد یک ریزشمع یک شمع جایگزینی کوبیدنی و یا تزریقی با قطرکم و معمولا مسلح است که قادر است درمقابل بارهای محوری و جانبی مقاومت کند و به عنوان یکی از اعضای سیستم خاک شمع مورد استفاده قرارگیرندمقاومت جداری ریزشمع ها مهمترین عامل درظرفیت نهایی آنها می باشد و گاها از مقاومت انتهایی این نوع از شمع ها صرفنظر می شود درانی تحقیق با کمک روش عددی تفاضل محدود برنامه flac3D بدون درنظر گرفتن مقاومت انتهایی ریزشمع ها به مطالعه تاثیر افزایش سطح جانبی ریزشمع ها سطح اندرکنش دهنده ها با خاک درمیزان نشست رادیه و مطالعه تاثیر ان درضریب واکنش بسترخاک پرداخته شده ست.