سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش سالانه علوم مدیریت نوین

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

صدیقه خورشید – عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان

چکیده:

یک علاقه فزایندها ی درمتون مدیریت بالاخص متون کارافرینی نسبت به مطالعه و بررسی عوامل تاثیر گذاربرموفقیت کارافرینان وجود دارد تعدادی از این تحقیقات برروی ویژگیهای شخصی و تفاوت های فردی تمرکز نموده اندکه کارافرینان را از غیرکارافرینان متمایز می سازد اگرچه تعداد این ویژگیها بسیار و متعدد هستند این تحقیق برروی دو مشخصه مهمو برجسته خودکارامدی و استقامت و پشتکار تمرکز نموده است درتحقیقات پیشین نشان داده شده است که کارافرینان دراین دو مشخصه از غیرکارافرینان متمایز هستند اما هیچ تحقق تجربی برروی رابطه بین آنها انجام نشده است از این رو فرض این تحقیق این استکه پشتکار و استقامت کارافرینان برروی خودکارامد ی آنها تاثیر دارد بنابراین هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر پشتکارکارافرینان برروی خودکارامدی آنها است جامعه آماری تحقیق را کارافرینان بیست شهرک صنعتی استان فارس تشکیل میدهند که ۲۴۰ نفر از آنها به عنوان نمونه برگزیده شدند.