سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بهرام عشقی صنعتی – دانشجویکارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
جهانفر دانشیان – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
ابراهیم امیری – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
ابراهیم آذرپور – عضو باشگاه پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

چکیده:

استفاده از منابع زیست محیطی به طریق صحیح می تواند گامی در جهت افزایش بهره وری و کاهش آلودگی زیست محیطی اعمال نماید و در این راستا شناخت و حرکت در جهت استفاده از کودهای آلی در مزارع برنج به عنوان تثبیت کننده نیتروژن و جایگزین کودهای نیتروژن دار مؤثر می باشد. به منظور بررسی اثر انواع و مقادیر کودهای آلی و شیمیایی نیتروژن بر شاخص های فیزیولوژیکی رشد برنج (رقم هاشمی) آزمایشی در مؤسسه تحقیقات برنج کشور در رشت، در سال زراعی ۱۳۸۹ به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۳ تکرار انجام شد. فاکتورهای آزمایش شامل کود آلی در ۴ سطح M1-بدون کود آلی،M2-کود گاوی پوسیده با مقدار ۱۰ تن در هکتار،M3-کود گاوی پوسیده به مقدار ۲۰ تن در هکتار وM4-کمپوست آزولا به مقدار ۵ تن در هکتار) و کود شیمیایی در ۴ سطحN3 ،۸۰ =N2 ،۰ =N =N 120 و ۴ -۱۶۰ کیلوگرم کود اوره در هکتار) می باشد. نتایج آنالیز رشد نشان داد که با افزایش مقادیر کود آلی وشیمیایی نیتروژن دار شاخص های فیزیولوژیکی شاخص سطح برگ، سرعت رشد محصول و تجمع ماده خشک کل گیاه افزایش می یابد.