سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حسن محمدی – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان
بهرام مجدنصیری – استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان

چکیده:

دراستان اصفهان حدود یک هزارهکتارازسطح زیرکاشت محصولات بهار به کشت انواع حبوبات اختصاص دارد همچنین بخش عمده تولید انواع لوبیا ازج مله لوبیاچیتی درشهرستان دهاقان می باشد لاین ۵۷-۶۱-۱ به عنوان رقم مناسب منطقه طی دو سال متوالی از سال ۱۳۸۶ به منظور تعیین مناسب ترین شرایط تولید ازنظر تاریخ کاشت و تراکم بوته مورد بررسی قرارگرفت بررسی تجزیه واریانس مرکب دوسال آزمایش و همچنین مقایسه میانگین ها نشان داد که کلیه اجزای عملکرد دانه به جز وزن صددانه تحت تاثیر تاریخ کاشت واقع شدند درمجموع دوسال بررسی تاریخ کاشت دوم یعنی ۱۶خردادماه به عنوان مناس بترین زمان کاشت این لاین ازنظر برتری تعداددانه درغلاف و عملکرد دانه تعیین شد اثرفاصله ردیفهای کاشت برروی تعدادغلاف دربوته و عملکرد دانه معنی دار بود. فاصله بوته ها روی ردیف نیز برکلیه اجزای عملکرد و عملکرد اثرمعنی دار داشت.