سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

هادی علی پناهی – کارشناس ارشد هیدروژئولوژی,دانشگاه تبریز
اصغر اصغری مقدم – استاد گروه زمین شناسی دانشگاه تبریز
کاظم اسحاقی – رئیس گروه تلفیق و بیلان آب منطقه ای خراسان رضوی
فرید فضیله – کارشناس ارشد هیدروژئولوژی، دانشگاه تبریز

چکیده:

با توجه به اهمیت گستردهی آبها زیرزمینی و حفاظت و نگهداری منابع آبی، ما را برآن داشت تا با مطالعه ی تاثیرات آلودگی تصفیه خانه پرکندآباد بر آبخوان منطقه و شناسایی عوامل تاثیرگذار و ارائه راهکارهای مدیریتی مناسب در برون رفت ازاین مشکل راه گشا باشد . بدین منظور تعداد ۱۰ نمونه آب از منطقه مورد نظر که در شمال غربی شهرستان مشهد قرار گرفته برداشت و نمونه ها بصورت حفاظت شده در یخ و افزودن مواد نگهدارنده به آزمایشگاه سم شناسی دانشکده علوم پزشکی مشهد منتقل گردید تا غلظت فلزات سنگین (Cd-Cr-Al-Mn-Pb-As-Hg) هر نمونه تعیین گردد . نتایج بدست آمده نشان میدهد که مقادیر Hg در آب شرب بیش از حدمجاز میباشد . برای حصول اطمینان بیشتر تعیین این مق ادیر در آزمایشگاه آب منطقه ای خراسان رضوی نیز صورت گرفت که مهر تاییدی برآنومالی های فوق بود . علاوه بر این مقادیرنیترات و سیانید در منطقه در دو نوبت اسفند و خرداد ماه آنالیز گردید تا به سهولت مقایسه شود که خوشبختانه بجز در چند چاه کشاورزی که مقادیر نیترات ا فزایش چشمگیرداشت، آنومالی دیگری دیده نشده است. همچنین همبستگی بین جیوه و سرب و کادمیم با روش کمی پیرسون نشان داده شده است.