مقاله مطالعه تاثیر کیتوزان بر برخی از پاسخهای ایمنی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) و افزایش مقاومت آن به دنبال رویاروئی تجربی با آئروموناس هیدروفیلا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در پژوهش های جانوری (زیست شناسی ایران) از صفحه ۴۶۸ تا ۴۷۷ منتشر شده است.
نام: مطالعه تاثیر کیتوزان بر برخی از پاسخهای ایمنی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) و افزایش مقاومت آن به دنبال رویاروئی تجربی با آئروموناس هیدروفیلا
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قزل آلای رنگین کمان
مقاله کیتوزان
مقاله فعالیت لیزوزیم
مقاله آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز
مقاله آئروموناس هیدروفیلا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طافی علی اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: مشکینی سعید
جناب آقای / سرکار خانم: توکمه چی امیر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از انجام این مطالعه بررسی تاثیر کیتوزان به عنوان یک محرک ایمنی بر سیستم ایمنی و میزان مقاومت ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در برابر باکتری بیماری زای آئروموناس هیدروفیلا می باشد. برای این منظور ۹۰۰ قطعه ماهی قزل آلای رنگین کمان (با میانگین وزنی ۲۵٫۶۲±۰٫۱۰ گرم) مورد بررسی قرار گرفتند. سپس ماهیان به مدت ۱۰ روز با شرایط آزمایشگاه سازگار شده و به چهار گروه تقسیم شدند. به ترتیب گروهها با مقادیر ۰ (شاهد)، ۰٫۲۵، ۰٫۵ و ۱ درصد کیتوزان (Chitosan) همراه غذای تجاری (GFT-1) به مدت هشت هفته تغذیه شدند. در طول مطالعه هر دو هفته یکبار از تمام تیمارها خونگیری شده و فعالیت لیزوزیم (Lysozyme activity) و مقدار گلوتاتیون پراکسیداز (Glutathione peroxidase) سرم خون اندازه گیری شد. در پایان دوره تحقیق همه تیمارها با مقدار ۱۰۷ CFU/ml باکتری آئروموناس هیدروفیلا به صورت درون صفاقی (Intera peritoneal) تزریق شده و ماهیان به مدت یک هفته روزی دو بار از نظر علائم بالینی و تلفات مورد بررسی قرار گرفتند. یافته های حاصل از این مطالعه نشان داد افزودن ۰٫۲۵ درصد کیتوزان به جیره غذایی قزل آلای رنگین کمان به مدت ۵۶ روز می تواند به طور معنی داری (p<0.05) فعالیت لیزوزیم و مقدار گلوتاتیون پراکسیداز سرم را نسبت به گروه شاهد افزایش دهد. همچنین نتایج ثابت کرد که میزان مقاومت این تیمار در رویارویی با باکتری بیماریزای آئروموناس هیدروفیلا افزایش می یابد. بر اساس یافته های حاصل مانند میزان لیزوزیم و گلوتاتیون پراکسیداز سرم، می توان نتیجه گیری کرد که کیتوزان می تواند ایمنی ماهی قزل آلا را در مقابل باکتری مورد آزمایش افزایش دهد.