مقاله مطالعه تاثیر پرایمینگ بذور بر روی شاخص های مختلف جوانه زنی گندم در شرایط تنش شوری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در تحقیقات بذر (علوم و تکنولوژی بذر) از صفحه ۸ تا ۱۹ منتشر شده است.
نام: مطالعه تاثیر پرایمینگ بذور بر روی شاخص های مختلف جوانه زنی گندم در شرایط تنش شوری
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پرایمینگ
مقاله درصد جوانه زنی
مقاله درصد گیاهچه نرمال
مقاله شوری
مقاله گندم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شاکری عموقین رقیه
جناب آقای / سرکار خانم: توبه احمد
جناب آقای / سرکار خانم: جماعتی ثمرین شهرزاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی اثرات اسموپرایمینگ و هیدروپرایمینگ بذر گندم در عصاره گیاهی و زمان خیساندن بذور بر جوانه زنی گندم در شرایط تنش شوری، آزمایشی در سال ۱۳۸۸ در آزمایشگاه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی به صورت فاکتوریل ۳ عاملی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی و در ۲ مرحله با ۳ تکرار در شرایط کنترل شده (یکسان) انجام شد. نتایج نشان داد که اثر ساده پرایمینگ برای تمامی صفات مورد مطالعه به غیر از صفت نسبت وزن ریشه به ساقه و اثر ساده شوری برای صفات طول گیاهچه، تعداد برگ، نسبت ریشه به ساقه و وزن تر اندام هوایی در سطح احتمال ۱ درصد معنی دار بود. اثر متقابل شوری در پرایمینگ بذر، برای صفت نسبت وزن ریشه به ساقه در سطح احتمال ۵ درصد و اثر متقابل شوری در مدت زمان خیساندن بذر، فقط برای صفت سرعت سبز کردن در سطح احتمال ۱ درصد از لحاظ آماری تفاوت معنی داری نشان داد. به طوری که مقایسه میانگین ها نشان داد که با افزایش سطوح شوری طول گیاهچه، تعداد برگ، نسبت وزن ریشه به ساقه و همچنین وزن تر اندام هوایی کاهش معنی داری داشته است. همچنین پرایمینگ بذور در آب مقطر و عصاره گیاهی ۲۵ درصد چغندر قند افزایش تمامی صفات مورد مطالعه از جمله سرعت سبز کردن، درصد سبز کردن ودرصد گیاهچه نرمال را در پی داشته است.