مقاله مطالعه تاثیر ویژگی های بوروکراتیک سازمان بر بیگانگی از کار کارمندان سازمان های اداری (مطالعه کارمندان سازمان های دولتی شهرستان اهواز) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در مسائل اجتماعی ایران (دانشگاه خوارزمی) از صفحه ۱۳۱ تا ۱۵۴ منتشر شده است.
نام: مطالعه تاثیر ویژگی های بوروکراتیک سازمان بر بیگانگی از کار کارمندان سازمان های اداری (مطالعه کارمندان سازمان های دولتی شهرستان اهواز)
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بوروکراسی
مقاله ویژگی های بوروکراتیک سازمان
مقاله بیگانگی از کار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نبوی سیدعبدالحسین
جناب آقای / سرکار خانم: حسین زاده علی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: علامه ساجده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر درصدد مطالعه بوروکراسی و بیگانگی از کار در سازمان های اداری ایران، به بررسی چگونگی تاثیر ویژگی های بوروکراتیک سازمان بر بیگانگی از کار کارمندان می پردازد. این پژوهش به شیوه پیمایش و از طریق پرسش نامه انجام شده و نمونه آن از ۳۰ سازمان دولتی در اهواز و به شیوه نمونه گیری خوشه ای طبقه بندی شده انتخاب شده است. حجم نمونه شامل ۴۰۰ کارمند بوده است.
یافته های این مطالعه نشان داد میان ویژگی های رقابت تکنیکی و شرح وظایف با بیگانگی ازکار رابطه ای معنادار و منفی وجود دارد. درحالی که ویژگی های دیگر شامل سلسله مراتب اقتدار، غیرشخصی بودن، تقسیم کار و نظارت قوانین با بیگانگی ازکار به طور معنادار و مثبت در ارتباط هستند. نتایج رگرسیون چندمتغیره نیز نشان داد رقابت تکنیکی، سلسله مراتب اقتدار و شرح وظایف قوی ترین پیش بین های بیگانگی از کار هستند. نیز با وجود نقش مهم تحصیلات در بیگانگی از کار، ویژگی های زمینه ای در مقایسه با ویژگی های بوروکراتیک سازمان در تبیین بیگانگی از کار از اهمیت کمتری برخوردارند.