مقاله مطالعه تاثیر نسبت دوپونت تعدیل شده و اجزای آن بر رفتار توده وار سرمایه گذاران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی) از صفحه ۱ تا ۱۴ منتشر شده است.
نام: مطالعه تاثیر نسبت دوپونت تعدیل شده و اجزای آن بر رفتار توده وار سرمایه گذاران
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تجزیه و تحلیل دوپونت تعدیل شده
مقاله بازده خالص دارایی های عملیاتی
مقاله مالی رفتاری
مقاله رفتار توده وار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زنجیردار مجید
جناب آقای / سرکار خانم: خالقی کسبی پروانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این پژوهش تاثیر نسبت دوپونت تعدیل شده و اجزای آن بر رفتار توده وار سرمایه گذاران بررسی شده است. هدف پژوهش حاضر، یافتن پاسخ این سوال است که آیا استفاده از تحلیل دوپونت تعدیل شده و اجزایش توان پیش بینی سودآوری آتی و توضیح دهندگی بازده سهام شرکت ها را دارد و می تواند بر رفتار سرمایه گذاران موثر باشد. داده های پژوهش مربوط به نمونه ای متشکل از ۵ صنعت، شامل ۸۵ شرکت پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی شش ساله (از سال ۱۳۸۵ تا سال ۱۳۹۰) می باشد. با در نظر گرفتن شاخص بازار، از بتای تورش دار به عنوان معیار سنجش رفتار سرمایه گذاران استفاده شده و فرضیه های پژوهش با استفاده از نرم افزار SPSS و روش رگرسیون خطی چند متغیره مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد بازده خالص دارایی های عملیاتی توانایی پیش بینی کنندگی سودآوری آینده را دارد و از میان اجزای دوپونت آن، گردش خالص دارایی های عملیاتی بر این پیش بینی تاثیرگذار است و همچنین نسبت دوپونت تعدیل شده و جزء سود عملیاتی آن توان توضیح دهندگی بازده سهام شرکت ها را داراست و در ادامه به این نتیجه دست یافتیم که نسبت دوپونت تعدیل شده و دو جزء سود عملیاتی و گردش خالص دارایی های عملیاتی بر رفتار و تصمیمات سرمایه گذاران و فعالان بازار تاثیر دارد ولی واکنش بازار به سود عملیاتی بیشتر از گردش دارایی های عملیاتی می باشد.