مقاله مطالعه تاثیر عوامل محیطی بر ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری (قابلیت مقایسه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۰ در مطالعات کمی در مدیریت از صفحه ۷۱ تا ۸۳ منتشر شده است.
نام: مطالعه تاثیر عوامل محیطی بر ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری (قابلیت مقایسه)
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قابلیت مقایسه
مقاله ارزشهای فرهنگی
مقاله فاصله قدرت
مقاله عدم اطمینان از آینده
مقاله فردگرایی
مقاله مردمنش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: چاوشانی مجتبی
جناب آقای / سرکار خانم: جمشیدی بابک

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تاکنون مطالعات جالبی در عرصه حسابداری و عوامل محیطی تاثیر گذار برآن در جهان صورت گرفته است که این موضوع شاید نشات گرفته از اهمیت هماهنگی استانداردهای حسابداری بین المللی با حسابداری ملی کشورهای مختلف جهان می باشد گری (Gray) با تلفیق ارزش های فرهنگی مطرح شده توسط هوفستد و تعیین ابعاد ارزشهای حسابداری، مدلی را برای بررسی تاثیرگذاری بر سیستم های حسابداری ارائه نمود. هدف این پژوهش نیز در واقع کشف این موضوع است که آیا بین عوامل محیطی و قابلیت مقایسه که یکی از ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری می باشد رابطه وجود دارد یا خیر. برای دسترسی به اهداف این پژوهش از روش SEM استفاده شده است که یک تکنیک تحلیل چند متغیری بسیار کلی و نیرومند از خانواده رگرسیون چند متغیری و به بیان دقیق تر بسط «مدل خطی کلی» است. که به پژوهشگر امکان می دهد مجموعه ای از معادلات رگرسیون را به گونه هم زمان مورد آزمون قرار دهد. نتایج تحلیل های فوق بیانگر این موضوع است که بین ویژگی قابلیت مقایسه با ارزشهای فرهنگی هوفستد (فاصله قدرت، عدم اطمینان به آینده، فردگرایی، مردمنشی و افق دید افراد از جامعه) روابط زیر برقرار است: بین یکنواختی و متغیر فاصله قدرت رابطه مستقیم وجود دارد اما با متغیرهای مردمنشی و افق دید افراد از جامعه رابطه معکوس حاکم است و بین همسانی رویه ها با متغیر فردگرایی، رابطه منفی برقرار است ولی با متغیر عدم اطمینان به آینده ارتباط مستقیم و معناداری مشاهده گردید.