مقاله مطالعه تاثیر اندازه بذر بر عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم سویا .Glycine max L در گرگان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در تحقیقات بذر (علوم و تکنولوژی بذر) از صفحه ۲۳ تا ۳۹ منتشر شده است.
نام: مطالعه تاثیر اندازه بذر بر عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم سویا .Glycine max L در گرگان
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارقام سویا
مقاله استان گلستان
مقاله اندازه بذر
مقاله عملکرد اقتصادی
مقاله عملکرد بیولوژیکی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کمندلو منصوره
جناب آقای / سرکار خانم: عجم نوروزی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: داداشی محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پژوهش به منظور بررسی اثر اندازه بذر بر عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم سویا (Glycine max L.) در تابستان سال ۱۳۹۰ در مزرعه دانشگاه آزاد اسلامی گرگان به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی، در چهار تکرار انجام شد. تیمار های مورد بررسی شامل ترکیب تیماری دو فاکتور رقم و اندازه بذر بود که فاکتور اول در سه سطح، شامل ارقام ویلیامز، کتول و سحر و فاکتور دوم، اندازه بذر در سه سطح کوچک، متوسط و درشت در نظر گرفته شد. تجزیه واریانس داده های به دست آمده نشان داد که بین تیمارها (اندازه بذر و ارقام سویا) از نظر تعداد کل غلاف بارور و نابارو، تعداد دانه در غلاف، تعداد غلاف در بوته، وزن ۱۰۰ دانه، شاخص برداشت و عملکرد اقتصادی و بیولوژیکی، اختلاف معنی داری وجود داشته است. بعلاوه در ارقام سویا، رقم ویلیامز نسبت به ارقام دیگر دارای بیشترین عملکرد دانه و تعداد دانه در غلاف و رقم کتول نسبت به ارقام دیگر دارای بیشترین وزن ۱۰۰ دانه و رقم سحر نسبت به ارقام دیگر دارای بیشترین تعداد کل غلاف بارور و نابارو بوده اند. همچنین اثرات متقابل رقم ویلیامز در سایز درشت و رقم سحر در سایز درشت، بیشترین تاثیر را در عملکرد دانه نشان دادند.