سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مریم قره خانی – کارشناس ارشد بیماری شناسی گیاهی
سعید نصرالله نژاد – دانشیار گروه گیاه پزشکی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
زهرا صادقی – دانشجوی کارشناسی گیاه پزشگی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
مینا نیک پی – دانشجوی کارشناسی گیاه پزشگی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

در سالهای اخیر بیماری پوسیدگی قهوهای به طور گسترده در شمال ایران مشاهده شده است .بنابراین اگر کشاورزان برای کنترل آن اقدام جدی نکنند در آینده نزدیک به یک بیماری محدود کننده تولید هسته داران در استانهای شمالی کشور تبدیل خواهد شد. استفاده از عصارههای گیاهی بدلیل داشتن خواص دارویی، ضدقارچی، ضد باکتریایی و آنتی اکسیدنی متابولیتهای ثانو ه ی در کنترل عوامل بیماری زا رو به پیشرفت است. این پژوهش به منظور بررسی اثر ضد قارچی گیاهان سیر، نعناع، آویشن، اکالیپتوس و خرزهره بر رشد شعاعی قارچ عامل بلایت شکوفه Monilinia.fructigena مورد بررسی قرار گرفت. برای این کار ابتدا عصاره اتانولی گیاهان تهیه و سپس تاثری آنها از طریق تهیه محیط کشت مسموم بررسی شد. آزمایش در قالب طرح فاکتور یل کاملا تصادفی با ۶ م تیار و ۳ تکرار انجام گرفت. در این میان عصاره گیاه سیر با میانگین ۵۲/۳۵۴% بیشترین و گیاه اکالیپتوس با میانگین ۱۷/۴۹۵% کمترین بازدارندگی را داشته است.