سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم و فناوریهای نوین در صنعت پالایش

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ایوب پارچه باف جدید – عضو هیات علمی گروه شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
ابوذر فلاح زاده ابرقویی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته شیمی تجزیه دانشگاه پیام نور اردبیل

چکیده:

اندازه گیری مقدار هر یک از ترکیبات آلکانی موجود در سوخت های فسیلی به دلیل تاثیر بروی نحوه سوختن و احتراق آنها از اهمیت زیادیبرخوردار است . روش متداول استفاده از کروماتوگرافی گازی جهت جداسازی و شناسایی تر کیبات مونو متیل آلکان موجود در سوخت هایفسیلی است ولی به دلیل تشابه ساختاری این ترکیبات ، همپوشانی پیک های حاصل از معضلات پیش رو است . با استفاده از روش های کمومتریمی توان اندیس بازداری مونو متیل آلکان ها را پیش بینی نمود ما با استفاده از روش رگرسیون خطی چندگانه اقدام به پیش بینی اندیس بازداریاین ترکیبات نمودیم نتایج حاصله نشان می دهد که استفاده از روش آماری ذکر شده توانایی خوبی در پیش بینی اندیس بازداری تجربی این ترکیبات دارند .قدر مطلق مقدار میانگین انحراف نسبی برای روش رگرسیون خطی چندگانه ۱/۲۰ بود