سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

داود کیاکجوری – عضو هیئت علمی
هدا دیلمی – کارشناسی ارشد مدیریت تحول

چکیده:

نوآوری عبارت ازپیدایش شیوه های نو در حل مسائل گوناگون سازمانی بوسیله گروهی از کارکنان در رشته های گوناگون. با نوآوری، این اندیشه های نو به محصول تبدیل می شود . کارآفرینی سازمانی عبارتست فعالیت هایی که به طور سریع از حمایت قانونی و منبع سازمانی در جهت تلاش های نوآورانه برای ارائه محصول جدید، رشد، بهبود محصول و فرایند های جدید تولید برخوردار می گردد . به طور کلی می توان گفت کارآفرینی سازمانی به انجام فعالیت های کارآفرینانه در یک یا چند سازمان اشاره دارد .در مقاله حاضر ابتدا به بررسی ادبیات موضوع پرداخته و با اتکا به نتایج تحقیقات به شباهتهایی شامل نقش تشویق در نوآوری و کارآفرینی سازمانی، نقش آموزش و برنامه های آموزشی در نوآوری و کارآفرینی سازمانی، نقش فرهنگ سازمانی و ساختار سازمانی در نوآوری و کارآفرینی سازمانی، رابطه بین نوآوری و کارآفرینی سازمانی از نتایج تحقیقات اشاره شده است و در پایان با استفاده از این نتایج به ارائه پیشنهادات کاربردی از جمله اینکه برای پیشبرد اهداف نوآوری در کارآفرینی، تشویق افراد به کار تیمی و انگیزه دادن به افراد برای همکاری و هماهنگی با دیگران در انجام کارهای محوله، بوجود آوردن شرایطی و آموزشهایی که استعدادهای نهفته افراد را بکار گیرد تا منجر به خلاقیت در کار و حل مسائل شود، فراهم کردن زیر ساخت های ساختاری و منعطف برای بیان نظرات و دیدگاههای کارکنان و همچنین بررسی نتایج تحقیقات صورت گرفته در زمینه موضوع مورد نظر را، در نظر داشته باشند.