سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای پژوهشها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهران مختاری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
مریم متکا – کارشناس ارشد مدیریت دولتی

چکیده:

مرکز رشد بطورع امه همه سازمان هایی را که به نوعی به کارافرینان درتوسعه ی ایده و تجاری سازی آن و ایجاد یک بنگاه کمک می کند دربرمیگیرد قابلیت بالای مراکز رشد درکمک به ایجاد اشتغال خصوصا درجامعه محلی و ملی است کارآفرینی عبارتست ازشناسایی خلق و استفاده ازفرصت ها ازطریق تبدیل ایده های نوبه واقعیت های تجاری درقالب کالاها و خدمات موردنیاز جامعه می باشد مرکز رشد درکشورهای توسعه یافته و درحال توسعه ابزار مهمی برای توسعه کارافرینی و نواوری فناورانه خصوصا درسطح شرکت های کوچک و متوسط به شمار میروند درادبیاتکارافرینی انکوباتور ها یامراکز رشد مراکزی هستند که برای پرورش یا ایجاد کسب و کارهای کوچک ایجاد میشوند بنابراین مراکز رشد میتواند یکی ازپایه های توسعه اقتصاددانایی محور باشد.