سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

زهرا سروری اشلیکی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

چکیده:

مدیریت دانش، فرآیندی است که به سازمان ها کمک می کند تا اطلاعات و تخصص های مهم بدون ساختار را که بخشی از حافظه سازمان بوده، شناسایی، انتخاب، سازمان دهی، منتشر و منتقل سازد. در واقع مدیریت دانش پشتیبان نوآوری،ا یجاد کننده ایده های جدید و بهره برداری از قدرت تفکر سازمان است. نوآوری، فرایند بکارگیری ایده های نوین ناشی از خلاقیت است که می تواند محصول جدید، خدمت جدید یا راه حل جدید انجام کارها باشد که در واقع به عنوان یک عامل حیاتی برای شرکت ها در جهت ایجاد ارزش و حفظ مزیت رقابتی در محیط به شدت پیچده و پویای امروزی قلمداد می شود. در مقاله حاضر، ضمن تعریف موضوع به مطالعه تطبیقی پژوهش های تجربی در زمینه نقش مدیریت دانش در نوآوری سازمان و تبیین وجوه مشترک نتایج این تحقیقات پرداخته شد و به نقش هایی چون تسهیم دانش و تدوین دانش ضمنی، ارتباط با دانش آشکار، قابلیت ایجاد همکاری، ایجاد یک عامل فرهنگی برای ایجاد دانش، مدیریت چرخه حیات مدیریت دانش و تاثیر مؤلفه های مدیریت دانش در نوآوری اشاره شد و در پایان نتیجه گیری گردید که مدیریت دانش، همان سازمان دهی دانسته هاست و در قلب مدیریت دانش باید نوآوری را جستجو کرد زیرا مزیت رقابتی در نوآوری پنهان است.