سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسنعلی آقاجانی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
مریم متکا – دانشجوی دوره کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی وا
آمنه دیلمی – دانشجوی دوره کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واح

چکیده:

تجاری سازی مجموعه تلاش هایی است که به منظور فروش کارهای دانشگاهی با هدف کسب سود و ارتباط هرچه بیشتر آموزش وپژوهش با اهداف اقتصادی و اجتماعی می توان اشاره کرد. فنآوری، ترکیبکننده یافتههای علمی و فنون مختلف به منظورعملیاتیکردن کارهای علمی است. امروزه در ایران شاهد پیدایش دانشگاه های جدیدتر و بیشتر و به طبع آن رشته های افزون تری هستیم که متاسفانه دارای مصارف کاربردی نمی باشند، چرا که بسترهای لازم برای بالندگی این رشته ها فراهم نبوده، که این امرلزوم پرداختن به مباحث تجاری سازی تکنولوژی را بیش از پیش نمایان می سازد. در مقاله حاضر ابتدا به بررسی ادبیات موضوع پرداخته و با اتکا به نتایج تحقیقات به شباهت هایی شامل نقش پشتیبانی مالی، نقش تعامل و ارتباط و انتقال، نقش مراکز و نهادها ونقش استفاده از نتایج تحقیقات اشاره شده است و در پایان با استفاده از این نتایج به ارائه پیشنهادات کاربردی از جمله اینکه برای تجاری سازی و پیشبرد اهداف تجاری سازی تکنولوژی دز دانشگاه، ایجاد دفاتر انتقال تکنولوژی در دانشگاه یا خارج از آن برای تعامل و ارتباط پویا و پشتیبانی مالی همچنین بررسی نتایج تحقیقات صورت گرفته در زمینه موضوع مورد نظر را در نظر داشته باشند.