سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

ابوالحسن حسینی – عضو هیئت علمی.
رامین فرزادفر – کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی.
زهرا غلامرضاتباردیوکلائی – کارشناسی ارشدمدیریت صنعتی

چکیده:

اغلب شرکت هایی که درعرصه رقابت با سایر شرکت ها بهتر عمل میکنند بخش عمده موفقیت خود را مدیون فعالیت های نوآورانه ای هستند کهدربسیاری از موارد مبتنی برتکنولوژی است امروزه خلق محصولات فرایندها و خدمات جدید منبع اصلی ایجاد مزیت رقابتی شناخته می شود و میدانیم که تکنولوژی عامل اصلی ظهور چنین نوآوریهایی است از سوی دیگر فرایند نوآوری تکنولوژیک پروسه ای مهم استراتژیک وقت گیر و مشکل است و نیاز به نیروی انسانی دانش فنی مدیریت درست و ابزار مناسب دارد این مساله اهمیت ارزیابی نوآوری تکنولوژیک را دوچندان نموده است درمقاله حاضر ابتدا به بررسی ادبیات موضوع پرداخته و با استفاده از روش مقایسه دیدگاه های تئوریکی مختلف عوامل موثربرنوآوری تکنولوژیک درشش طبقه کلی شامل منابع انسانی ساختارسازمانی مدیریت و رهبری شایستگی تکنولوژیک استراتژی فرهنگ و محیط طبقه بندی شده و پس از آن با توضیح و تفسیرهریک از این عوامل شاخصه های ارزیابی هرکدام معرفی گردیده است.