سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای پژوهشها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

حسنعلی آقاجانی – عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران
آلاله صفری گرجی – دانشجوی دوره کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه

چکیده:

فناوری اطلاعات، در تمامی عرصههای اقتصادی، تجاری و شغلی تاثیرات عمده ای داشته است، بطوری که برای هر پدیده تجاری، یک نسخه الکترونیک به وجود آمده است. یکی از این نسخههای الکترونیکی، تجارتالکترونیکی است که به دلیل جهانی شدن و از بین بردن مرزهای اقتصادی موجب ایجاد شکل جدیدی از اقتصاد شده است که در آن فروشندگان و ارائه دهندگان هستند که مشتریان خود را کشور به کشور، شهر به شهر و خانهبه خانه جستجو میکنند. بنابراین هرکسی از این فناوری در امر تجارت بی بهره باشد، نمیتواند امید ورود به عرصه بازارهای جهانی را داشته باشد. به همین دلیل بررسی مواردی که موجب توسعه و گسترش تجارتالکترونیک میشود حائز اهمیت است. در مقاله حاضر ابتدا به بررسی ادبیات موضوع پرداخته و با اتکا به نتایج حاصله از این تحقیقات به شباهتهایی ازجمله نقش فناوری اطلاعات، نقش مدیران، نقش برداشت ذهنی از منافع و مزایا، نقش عوامل سازمانی، نقش منابع مالی، نقش منابع انسانی، نقش عوامل فرهنگی، نقش اعتماد مشتریان، نقش عوامل فنی و نقش عواملمحیطی اشاره شده است و پس از این بررسیها به توضیح و تفسیر هریک از شباهتها پرداخته و در پایان با استفاده از این نتایج به ارائه پیشنهادات کاربردی از جمله بررسی تاثیر جذابیت سایتها و ارائه خدمات پس از فروشپرداخته شد.